top of page

Cần Thợ Nails làm bột hoặc tay chân nước va Gel!!! Làm Full-Time hoặc Part-Time.Tiệm sạch, thoáng, Tiệm rất đông khách.

 (603) 682-6866 CELL

(603) 894-6245 SHOP

bottom of page